naar top
Menu
Logo Print

NORMERING VOOR AKOESTIEK IN SCHOOLGEBOUWEN

isolatie installeren

Aangepaste geluidseisen in scholen volgens Europese evaluatieprincipes

De norm NBN S 01-400-2 'Akoestische criteria voor schoolgebouwen' is van kracht sinds 1/1/2013. Deze norm bepaalt de vereisten waaraan nieuwe, afgewerkte schoolgebouwen moeten voldoen op het vlak van de lucht- en contactgeluidsisolatie, de gevelisolatie, het lawaai van de technische uitrustingen en de nagalmbeheersing in specifieke ruimten. Dit artikel tracht deze norm op een verstaanbare wijze voor u te verduidelijken.

AKOESTISCHE NORMEN VOOR SCHOOLGEBOUWEN

De oude normen NBN S 01-400 (1977), voor geluidsisolatie, en NBN S 01-401 (1987) voor geluidsniveaus, waren niet meer up-to-date. Zo specificeerden deze normen de geluidsisolatie nog in termen van Belgische categorieën, in plaats van internationaal aanvaarde grootheden.

Nieuwe normen

De nieuwe normen NBN S 01-400-1 (2008), voor de woningbouw, en NBN S 01-400-2 (2012) bevatten aangepaste eisen, maar ook nieuwe eisen, bv. voor de nagalmbeheersing. Er worden nieuwe, Europees geharmoniseerde grootheden gebruikt. Deze normen voorzien in twee prestatieniveaus, enerzijds een normale eis en anderzijds een verhoogde eis. Voor scholen is de verhoogde eis van toepassing wanneer de spraakverstaanbaarheid extra aandacht verdient, zoals in lokalen bestemd voor doelgroepen met auditieve of communicatieve beperkingen. De ontwikkeling en de homologatie van de nieuwe akoestische norm specifiek voor schoolgebouwen kregen voorrang op andere normen, vanwege de vele bouwprojecten van nieuwe scholen via een publiek-private samenwerking in Vlaanderen. Mits een akoestisch weldoordacht ontwerp zijn akoestisch comfortabele schoolgebouwen doorgaans realiseerbaar zonder meerkost in vergelijking met de vroegere normen. De norm NBN S 01-400-3 voor de overige niet-residentiële gebouwtypes is nog in het ontwerpstadium.

Eisenoverzicht

De normcriteria in de oude normen omvatten de luchtgeluidsisolatie tussen lokalen en van de gevel,de contactgeluidsisolatie tussen lokalen, en het achtergrondniveau van de technische installaties, met maximale waarden en een overschrijdingseis. Deze eisen werden geactualiseerd en overgenomen in de nieuwe normen. De bijkomende eisen in de nieuwe norm omvatten de ruimteakoestiek in lokalen, met de nagalm en de geluidabsorptie, en de geluidsemissie naar naburige gebouwen, bijvoorbeeld veroorzaakt door een koelgroep op het dak van een schoolgebouw.

Toepassingsgebied

De huidige norm geldt voor een nieuwbouw of renovaties met vergunningsaanvraag sinds 1/1/2013. Ze is echter niet geldig voor residentiële gedeelten (bv. internaten) en voor tijdelijke constructies met een levensduur kleiner dan vijf jaar. De evaluatie gebeurt in principe in afgewerkte en onbemeubelde toestand. Er zijn enkele afwijkingen en vrijstellingen voorzien, zoals die voor renovaties met constructieve of andere beperkingen, bv. beschermde monumenten, en specifieke onderwijsconcepten. Een schriftelijke melding aan de bouwheer, de inrichtende macht of de huurder is dan echter verplicht.